Verzakingsrecht

Op verzoek van de reiziger wordt onmiddelijk een aanvang genomen met de uitvoering van de overeenkomst en worden onmiddelijk de nodige reserveringen en bevestigingen verricht.

Bijtoepassing van art.80 $ 4.1 ° van de Wet op de Handelspraktijk en haar uitvoeringsbesluiten geldt het volgende: de consument beschikt NIET over het recht om de aankoop af te zien.

1. Algemene en bijzondere reisvoorwaarden

De reisovereenkomst wordt beheerst door de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de VZW Geschillencommissie Reizen. Deze zijn te verkrijgen in de agentschappen van Sensa Travel (gelegen Dendermondstesteenweg 501, 9070 Destelbergen) of op eenvoudige aanvraag.

Daarnaast gelden volgende bijzondere voorwaarden:

2. Reservering en betaling

2.1 De ondertekening van de bestelbon of het betalen van het voorschot geldt als reservering, wat het volgende inhoudt:

  • de aanvaarding van het aanbod
  • de aanvaarding en het onderschrijven van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden

2.2 Onder bestelbon wordt verstaan elke schriftelijke drager die melding maakt van een reservering van een transport, overnachting en/of een optie (hierna genoemd 'De Reis'. Deze schriftelijke dragers kunnen de vorm aannemen van een formulier die via onze website is ingevuld, van een brief, van een email, van een fax, van een flyer, van een via de post bezorgde brief, enz...

2.3 Bij inschrijving van een reis dient de cliënt onmiddelijk een voorschot van tenminste 30% te worden betaald met een minimum van 125 per persoon, tenzij op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen. Bij inschrijving vinnen de maand voor afreis moet de volledige reissom onmiddelijk betaald worden.

2.4 Behalve indien op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor vertrek wordt afgeleverd.

2.5 Het te laat betalen van het voorschot of het saldo zal herinneringskosten van 7 EUR per herinneringsbrief tot gevolg hebben.

2.6 Indien de betalingsverplichtingen niet worden nageleefd, zullen aan de cliënt verwijlintresten van 12% per jaar aangerekend worden en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs met een minimum van 50 EUR. Bovendien behoudt Sensa Travel zich het recht voor de reservatie te annuleren lasten de cliënt en dit terwijl de totale prijs van De Reis verschuldigd blijft.

3. Annulatie en wijziging door de cliënt

3.1 De cliënt die, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk zijn reis annuleert, zal de annulatiekosten zoals berekend in artikel 3.3, dienen te betalen. Hierdoor verzaakt Sensa Travel niet aan haar recht de totale som van de in gevolge deze annulatie opgelopen schade te vorderen.

3.2 In de prijs van de reizen die Sensa Travel voorstelt is geen annuleringsverzekering inbegrepen, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk is bepaald. Op eenvoudige vraag is deze verzekering als optie beschikbaar. De voorwaarden van deze verzekering kunnen op eenvoudige wijze aangevraagd worden.

3.3 De cliënt die, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk zijn reis annuleert, zal de volgende sommen dienen te betalen:

  • D-60 voor vertrek: dossierkosten van € 150
  • D-60 tot D-45 voor vertrek: 50% van de totale prijs van De Reis
  • D-45 tot D-21 voor vertrek: 75% van de totale prijs van De Reis
  • Minder dan 21 dagen voor vertrek: de totale prijs van De Reis

Elke annulatie dient uitsluitend per aangetekende brief met ontvangstbewijs te geschieden naar het adres van Sensa Travel, Dendermondstesteenweg 501, 9070 Destelbergen - Belgium. De stempel van de post bepaalt de datum van de annulering

3.4 De cliënt die om welke reden dan ook, zijn reis onderbreekt, inkort of geen gebruik maakt van bepaalde prestaties ter plekke, heeft geen recht op één of andere terugbetaling door Sensa Travel.

3.5 Sensa Travel zal elke vraag van de cliënt om de bestemming, de data, het logement en/of opties te wijzigen, trachten in te willigen. Dit soort vragen dient uiterlijk 21 dagen voor vertrek, schriftelijk geadresseerd te worden aan Sensa Travel. Sensa Travel behoudt zich het recht voor wijzigingskosten van € 15 per persoon hiervoor aan te rekenen. De cliënt kan geen vergoeding, noch De Reis annuleren, mocht Sensa Travel er niet in slagen de vraag tot wijziging in te willigen.

3.6 De cliënt kan zijn contract niet overdragen.

4. Annulatie en wijzigingen door Sensa Travel

Indien de cliënt zich niet hodut aan zijn betalingsverplichtingen of aan één van zijn andere verplichtingen, kan Sensa Travel De Reis geheel of gedeeltelijk annuleren of wijzigen.

5. Verantwoordelijkheid

5.1 De verantwoordelijkheid van Sensa Travel wordt geregeld in de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling B.S. 1 april 2294.

5.2 Sensa Travel staat in voor een goed verloop van De Reis, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toeval, overmacht of handelingen gesteld door derden. In deze gevallen zal de cliënt zich inspannen om aangepaste oplossingen te vinden om aan de euvels te verhelpen.

5.3 De prijzen, tijdschema's en reisroutes die in onze programma's of websites vermeld staan, kunnen wijzigingen ondergaan ten gevolge van omstandigheden buiten onze wil of van toevallige omstandigheden, overmacht of daden door derden gepleegd. Indien voor het vertrek een wezenlijk element van het contract gewijzigd wordt, zal Sensa Travel de cliënt op de hoogte brengen van het voorstel tot wijziging. De cliënt mag binnen de 7 dagen nadat hij kennis heeft genomen van deze informatie, schriftelijke de annulatie van de reservatie aanvragen en de terugbetaling van het reeds betaalde. Sensa Travel heeft niet de verplichting enig vergoeding te betalen.

5.4 Sensa Travel is niet verantwoordelijk voor voor wijzigingen aan tijdschema's door lokalen onderaannemers of transporteurs en ook niet voor vertragingen te wijten aan de weersomstandigheden of overbelasting van de transportlijnen. Sensa Travel is ook niet de verantwoordelijk voor mogelijke overlast ter pekke (bv. werken in de nabijheid van de overnachting, enz...)

5.5 Sensa Travel is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van bagage. De cliënt moet zelf over zijn bagage waken tijdens instap, uitstap en opslag om diefstal, schade of verlies te vermijden.

5.6 Sensa Travel kan op elk moment een persoon uitsluiten wiens gedrag kan beschouwd worden als gevaarlijk voor de veiligheid of het welzijn van de groep.

6. Klachten en geschillen

Klachten dienen binnen de 30 dagen na de terugkeer per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht worden aan Sensa Travel, Dendermondstesteenweg 501, 9070 Destelbergen. Na deze termijn zullen er geen klachten meer behandeld worden.

Het Belgisch recht is van toepassing op het contract tussen de cliënt en Sensa Travel. Ofwel de rechtbank van Gent, ofwel de Geschillencommissie Reizen, die door het ministerie Economische zaken wordt ingericht, zijn bevoegd om geschillen te behandelen in het raam van elk contract met Sensa Travel zouden kunnen ontstaan.